Successiewet: Evenredige toerekening aftrek IB-latentie bij toepassing BOR

Alert

Bij de schenking en vererving van aandelen in een bv kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Hierdoor leidt de overdracht van de aandelen niet tot heffing van inkomstenbelasting en tot een aanzienlijke verlaging van de verschuldigde schenk- of erfbelasting. De vrijstelling voor de inkomstenbelasting is mogelijk doordat de belastingclaim wordt doorgeschoven naar degene die de aandelen verkrijgt. Om te voorkomen dat sprake is van dubbele heffing mag bij het bepalen van de verschuldigde schenk- en erfbelasting rekening worden gehouden met deze ‘doorgeschoven’ belastingclaim (IB-claim). Dit gebeurt door een zogenoemde ‘IB-latentie’ in aftrek te brengen.

Over de wijze waarop deze IB-latentie in aftrek moet worden gebracht, is onlangs een uitspraak gedaan door de Hoge Raad. De vraag is namelijk of de IB-claim volledig in mindering kan komen op het belaste deel van de verkrijging of dat deze naar evenredigheid moet worden verdeeld over zowel het belaste als het (ingevolge de BOR) vrijgestelde deel van de verkrijging. In het laatste geval is meer erf- of schenkbelasting verschuldigd.

Een vrouw ontving van haar vader een pakket aandelen in een bv, waarbij voor de schenkbelasting een beroep werd gedaan op de BOR. De vraag was hoe de vrouw en haar vader rekening mochten houden met de IB-latentie vanwege de doorschuiving van de IB-claim op het aandelenpakket. De vrouw was van mening dat de IB-latentie volledig ten laste kon komen van het belaste deel van de verkrijging. De Belastingdienst was van mening dat de IB-latentie naar evenredigheid moest worden toegerekend aan het vrijgestelde deel van de verkrijging en niet-vrijgestelde deel. De Hoge Raad heeft nu beslist dat voor de schenkbelasting de IB-latentie naar evenredigheid moet worden toegerekend aan het vrijgestelde en niet-vrijgestelde deel van de schenking. De gewone vrijstelling schenkbelasting blijft hierbij buiten aanmerking. De gewone vrijstelling schenkbelasting voor ouders aan kinderen komt volledig in mindering op het belaste deel van de verkrijging.

Auteur

Joyce Bertens

Successiewet: Evenredige toerekening aftrek IB-latentie bij toepassing BOR

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op